Hordozható elkülönítő fülke
Hordozható elkülönítő fülke
Jellemzők
  • Kaplan Egészségügyi Központtal közösen fej­lesztve 
  • jól bevált és kórházi hasz­nálatban tesztelt 
  • gyors kiáramlás a nagy légátfolyású (gyors átöb­lítésű) zsilipen keresztül
  • egyszerű és gyors össze­szerelés (szerszámigény nélkül)
  • költséghatékony és rugal­mas
Áttekintés:

A Hordozható elkülönítő fülkét arra tervezték, hogy gyorsan létre lehessen hozni a külső tiszta környezettől biológiailag elszigetelt teret. Az IsoArk egy kész megoldás, hogy biológiailag szennyezett környezetben a fertőző betegek vagy anyagok elkülönítését lehetővé tevő helyiséget vagy légteret lehessen kialakítani. Az egész rendszer megfelel, s kön­nyen teljesíti - a levegő útján terjedő fertőzések izolálásával összefüggő – aktuális szabványokat, beleértve a járványügyi ellenőrzés 2003 CDC irányelveit is. Más változatok készletébe tartozhat levél osztályozás, biztonságos munkahely veszélyes, poros környezetben vagy ideiglenes laboratóriumi munka.

Leírás:
A belső kamra elé kapcsoltlég­zsilip biztosítja a be- és kimenet könnyű vég­rehajtá­sának képes­ségét a vákuum meg­szűnése, vala­mint a kör­nyezet el­szennye­zése nélkül. Ez a rendszer a kívül­ről bejö­vetelre fóku­szálás opcióját nyújtja, hogy ne kell­jen a be­rendezéseket és a sze­mély­zetet mentesíteni. A szük­sé­ges felszerelés elhelyezhető a fülkén kívül, s a próbák, csö­vek és ká­belek a megfelelő „közüzemi” csatlakozó­kon keresztül kerül­het­nek be a zárt térbe. Kiegé­szítésül egy kesztyű-egység lehetővé teszi műveletek végre­hajtását a fülkén belül, oda belé­pés nél­-kül. A fülkéhez integrált FA 2000 szűrőrendszerben a nagy hatékonyságú HEPA-szűrő egy UV-forrással van kom­binálva, ami a legjobb biológiai védelmet biztosítja a szennyeződés veszélye ellen. A rendszer ki­szívja a szennyezett levegőt a fülkéből egy előszűrőn, s az utána következő HEPA-szűrőn át, s a meg­tisztított levegőt engedi ki a környező térbe. A szűrő belsejében elhelyezett UV-forrás elpusztítja a kiszűrt mikroorga­nizmusokat, amivel megelőzi az élő mikroorganiz­musok rendszeren belüli felhalmozódását.

Ezek a tu­lajdonságok hozzájárulnak, hogy egy költséghatékony és valós alternatívát lehessen ajánlani a költséges, állandó elkülönítésű termek helyett, amely perceken belül képes biztosítani a szükséges elkülönítési vé­delmet.A belső kamra alapját egy kis tömegű „gyors­csatlakozó” szerkezet képezi, amely tartja a kamra átlátszó védőfóliáját (ami egy különösen ellenálló lami­nált anyag).

Belső fülke:
A belső kamra alapját egy kis tömegű „gyorscsatla­kozó” szerkezet képezi, amely tartja a kamra átlátszó védőfóliáját (ami egy különösen ellenálló laminált anyag).

Légzsilip:
A légzsilip egy önálló konstrukció, amelynek alapja egy kétszárnyú ajtó a gyors és könnyű bejutáshoz, felsze­reléssel vagy ággyal együtt is. A légzsilipbe belépés­kor egy optikai szenzor automatikusan forszírozott üzemre kapcsolja a szűrőrendszert, többszörösére növelve a légzsilipen áthaladó légáramot. Ez je­lentősen le­csökkenti a zsili­pen belüli (tel­jes légcse­réhez szüksé­ges) kivárási időt, és biz­tosítja a vákuum fenntartását, még a belépés, il­letve a kilépés ide­jére is.

Szűrőrendszer:
A szűrőrendszer három különböző légáram módozattal bír, amely le­hetővé teszi a gyors levegőátfo­lyást, ha az szükséges, ugyanakkor minimalizálja a zajszintet és az energiafelhasználást, amikor nincs szükség erős légáramlásra. Kiegé­szítésül a rendszer el van látva külön nyomásérzékelővel, amely jelzi a HEPA-szűrő állapotát. A szűrő- vagy az UV-forrás cseréjé­hez nincs szükség szerszámokra.

Opcionális IsoArk cikkek
• Vákuum indikátor
A vákuummérő a belső kamra aktuális vákuum értékét jelzi. Ha a vákuum az elfogadható határ alá esik, a piros lámpa villogni kezd, s bekapcsol a riasztási hangjelzés. Egy integrált szabad csatlakozó lehetővé teszi a vákuum állapotának követését, egy számítógéphez vagy egy riasztórendszerhez csatlakozva. A műszer a zsilip külső oldalára van felszerelve, s egy csővel van összekapcsolva a belső kamrával.

• Beltéri felszerelés tartók
A beltéri felszerelés tartók a belső kamrában szükséges felszereléseket és csatlakozó egységeket tartják. A felszerelések kábeleinek és csöveinek a belső kamrába bevezetése külön zsákokon (ujjakon) keresztül történhet, melyek a fülke oldalfalában vannak kialakítva.

• Kis szállítókonténer
A kis szállítókonténerben az FA 200 HS sz űrőrendszer van elhelyezve.

• Hulladékgyűjtő rendszer
A hulladékgyűjtő lehetővé teszi a hulladék biztonságos eltávolítását a belső kamrából / zsilipből. Egy beépített fóliaujjon keresztül a hulladékot egy zsákba lehet dobni, amely légmentesen lezárható a további kezeléséig.

• Nagy szállítókonténer – kézikocsi
A nagy szállítókonténer gördíthető kézikocsiként van kialakítva, amelyben elhelyezhető az IsoArk összeállításához szükséges valamennyi felszerelés (szűrőrendszert kivéve). Ennélfogva a felszerelés könnyen mozgatható, bárhol kell is az IsoArk rendszert telepíteni.

Gyártja:

Magyarországon kizárólagosan forgalmazza és szervízeli: